Rekonstrukcje historyczne w świetle ustawy o broni i amunicji

Rekonstrukcje historyczne w świetle ustawy o broni i amunicji

Posted by

Rekonstrukcje to nieodzowny element dzisiejszej wizji upamiętnienia historycznych wydarzeń i postaci, można rzec znak czasów. Pojawiają się one obok oficjalnych państwowych uroczystości, wydarzenia taki bardzo często organizują także samorządy. Dotyczą one w zasadzie wszystkich okresów historii polski od wczesnego średniowiecza po historię najnowszą. Takie wydarzenia nie mogą odbyć się oczywiście bez odpowiedniej dla swojego okresu broni. Do rekonstrukcji wydarzeń najnowszej historii używa się zatem autentycznej broni palnej, która znalazła nawet swoje szczególne miejsce w ustawie w ustawie o broni i amunicji. Regulacja ta ma charakter kompleksy, co oznacza, że Poza przypadkami w niej przedziwnych nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione (art. 2).

Broń palną i amunicję do tej broni, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń. Organem upoważnionej do wydania takiej decyzji jest właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji. Wydanie pozwolenia na broń to jednak skomplikowana procedura, wymagająca spełnienia szeregu wymagań formalnych. Po pierwsze są to odpowiednie orzeczenia lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej oraz nie stwarzanie zagrożenia dla samego siebie oraz porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Nie oznacza to jednak, że każda osoba posiadająca taką zdolność może broń otrzymać. Sama chęć tutaj nie wystarczy, wymagany jest także ważny powód, których katalog (choć nie mający charakteru zamokniętego) został umieszczony w art. 10. Jeden z tych celów stanowi właśnie rekonstrukcja historyczna. Ustawodawca wysilił się nawet na wytłumaczenie co taką ważną przyczynę może stanowić, tak więc w szczególności jest to udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych. Pozwolenia wydane na takiej podstawie uprawnia do posiadania broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej (art. 10 ust. 4. pkt. 6).

Obowiązek posiadania pozwolenia nie będzie jednak dotyczył wszystkich rekonstruktorów. W art. 11 ustawodawca przewidział pewne zwolnienia przedmiotowe, i tak pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Chodzi tutaj głównie o broń czarno prochową, w której stosowana jest amunicja, w której materiał miotający i pocisk nie są połączone w jeden nabój, ale są oddzielnymi elementami i muszą być umieszczane w broni osobno. Nie oznacza to jednak, że rekonstruktorzy epoki kolorowych mundurów, jak zwykło nazywać się okres wojen napoleońskich oraz starszych okresów historii mogą beztrosko biegać ze swoimi karabinami. Pomimo braku wymogu pozwolenia, broń taka pozostaje bronią palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, jej posiadaczy obowiązują więc wszystkie inne postanowienia, w szczególności wymagania co do przechowywania czy przewożenia broni, a jej transport na obszarze innych państw UE wymaga posiadania Europejskiej Karty Broni podobnie jak w przypadku broni wymagającej pozwoleniem. Art. 11  milczy jednak w kwestii posiadania i używania amunicji do broni historycznej, jaką stanowi zazwyczaj czarny proch. Czy zatem dozwolone jest posiadanie broni historycznej ale już nie jej używanie? W kwestii tej wypowiedział się nawet Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lutego 2010r.  O sygn. IKZP 29/09. Stwierdził on, że „Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie czarnego prochu, mogącego być także częścią amunicji do broni palnej wytworzonej przed 1850 r.”. Wydaje się jednak, że kwestia ta wymaga jednoznacznego uregulowania przez ustawodawcę.

 

Niezależnie od tego czy jest to broń rekonstrukcyjna wymagająca zezwolenia czy też nie, każdy jej użytkownik przy posługiwaniu się nią powinien zachować szczególną ostrożność. Wypadki podczas wydarzeń historycznych bowiem nie należą do rzadkości.

Autor:
Filip Kwaśniak

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji


Leave a Reply

Your email address will not be published.