Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Posted by

Domniemanie użytku mieszanego – 50% odliczenia podatku VAT

Ustawodawca przyjął a priori założenie, że każdy pojazd zaliczający się do omówionej już wyżej pierwszej grupy pojazdów tj. pojazdów samochodowych o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony przeznaczony jest z góry do użytku „mieszanego”, czyli używania pojazdu również do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego. Jest to swojego rodzaju ograniczenie w odliczeniu podatku VAT w związku z wszystkimi wydatkami dotyczącymi pojazdu od samego zakupu, przez wydatki na paliwo, na innych wydatkach eksploatacyjnych skończywszy. Należy nadmienić iż użytek mieszany kwalifikuje się do kategorii stanu ewentualnego, możliwego, nie zaś faktycznego wykorzystania pojazdu do celów prywatnych. Oznacza to, że jeśli nawet przedsiębiorca ani razu nie użyje auta do celów prywatnych (przykładowo: odwiezienie dziecka ze szkoły/do szkoły czy dojazd na zakupy) , a nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, to i tak będzie mu przysługiwało prawo, wyłącznie do 50% odliczenia podatku VAT.
Pełne odliczenie podatku VAT

Stuprocentowe odliczenie podatku VAT należy się w dwóch kategoriach przypadków:
1) wyłącznie w związku z poniesieniem wydatków na pojazdy, które są używane przez podatnika jedynie do wykonywaniu działalności gospodarczej. Stan taki może być rozważany w sytuacjach obiektywnych, a konkretniej w takich, gdy nie ma cienia wątpliwości co do tego, że dany pojazd nie może być wykorzystywany dla celów prywatnych. Istnieje dość szeroki katalog takich sytuacji. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki, gdy:
a) konstrukcja pojazdu obiektywnie wskazuje na wyłączny użytek do działalności gospodarczej, a jego możliwe wykorzystanie dla celów prywatnych będzie w tym przypadku wątpliwe np. dźwig,
b) samochód osobowy będzie przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży w przypadku pojazdów wyprodukowanych przez tego podatnika czy oddania w odpłatne używane w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, a  zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego – jeśli wymienione rodzaje działalności stanowią przedmiot działalności podatnika,

W powyższych sytuacjach, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, jest więc oczywiście bezzasadne.
2) wyłączenie użytku prywatnego ze względu na prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, która jest dowodem potwierdzającym fakt, że sposób wykorzystywania danego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, eliminuje jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Strony: 1 2 3

Autor:
kris2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.