Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Posted by

Ewidencja przebiegu pojazdu
Należy ją prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu tylko do działalności gospodarczej. Powinna ona zawierać: nr rejestracyjny pojazdu, dzień rozpoczęcia prowadzenie ewidencji, stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji i na dzień zakończenia. Ponadto w trakcie użytkowania pojazdu, jeśli kierowcą jest podatnik i/lub jego pracownik ewidencja zawierać powinna kolejny nr wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy(skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów oraz imię i nazwisko kierującego. Wpis musi być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Natomiast jeżeli, pojazd udostępniany jest osobie niebędącej pracownikiem podatnika to wpis jest dokonywany przez osobę, która udostępniła pojazd i obejmuje on dodatkowo stan licznika na dzień udostępnienia i na dzień zwrotu pojazdu.

Uwarunkowania, które muszą zostać spełnione, aby odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego
Spółka, która dąży do odliczania 100% podatku VAT od wydatków poniesionych na samochody osobowe, musi spełnić dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26, a następnie prowadzić wcześniej wspomnianą ewidencję przebiegu pojazdu.

Zgłoszenie samochodów w urzędzie skarbowym czyli VAT-26

Co rozumiemy przez deklarację VAT-26 i z jakiego powodu składamy ją do Urzędu Skarbowego? Jest to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, którą należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, o czym stanowi art. 86a ust. 12 (Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Natomiast ust. 13 tego artykułu mówi nam, że w momencie gdy informacja VAT-26 nie zostanie złożona w terminie, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Ponadto w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, od którego dokonuje tej zmiany.

Autorzy:
Marcin Otoliński, Filip Kazimierczak
Uniwersytet Opolski

Strony: 1 2 3

Autor:
kris2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.